Aktualności

 

04.06.2018r. 

Zbliżają się wakacje dzieci i młodzież bedzie miała duzo czasu wolnego.

Ogromną rola rodziców jest zaplanowanie swoim pociechom wakacji . Żeby ten wolny czas był zorganizowany wówczas nie będzie nudy i młody człowiek bedzie miał zajęcie.

Jak co roku zapewne zdażą sie ucieczki z domu ..trzeba zrobić wszystko żeby taki zdarzeń było jak najmniej.

Dlatego:

 

 • rozmawiajmy z dziećmi o sposobie spędzania czasu wolmego
 • jeśli mówmy "nie" wytłumaczmy dlaczego
 • jeśli coś zabraniamy dajmy cos w zamian
 • interesujmy sie jak nasze dzieci spędzają czas wolny ..znajdźmy czas na codzienną z nimi  rozmowę .. 

 

15.01.2017r. 

Osrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu realizuje zadania związane z obszarem przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem OIK jest pomaganie ofiarom przemocy domowej polegające ba podejmowaniu działań powodujacych daleko idace zmiany wewnętrzne , które z kolei warunkuja skuteczne,konstruktywne działanie i pożądane zachowania czy też zmiany życiowe.

Celem działnia OIK w 2017r. było mozliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania. To oznaczało , że Osrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężeniu trudnej sytuacji związanej z doznawaną przemocą i innymi trudnościami życioweymi , z którymi nie byli sobie poradzić bez wsparcie z zewnątrz.

OIK zapewniał w 2017r. kpmpleksową pomoc na którą składały sie :

- interwencja kryzysowa 

- terapia 

- konsultacje i poradnictwo

z pomocy OIK w 2017r. skorzystało 1524 osoby

w hostelu OIK przebywało 13 kobiet i 8 dzieci  

04.01.2017r.

GMINA MIASTA RADOMIA WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU POWIERZYŁA REALIZACJĘ ZADANIA WŁANEGO W POSTACI PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA LATA 2017-2019 ODDZIAŁOWI POWIATOWEMU TPD W RADOMIU.

ZADANIE JEST W CAŁOSCI FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY MIASTA RADOMIA. 

 03.01.2017r.

Analizujac kategorie spraw wnoszonych do Ośrodka w 2016r. nalezy podkreslić ,iż najwięcej odnotowano spraw dotyczących przemocy fizycznej i psychicznej - 1023 przypadków.

Często formą  przemocy stosowaną wobec kobiet jest przemoc ekonomiczna w roku 2016 było 60 takich przypadków.

Notujemy równiez wzrost spraw związanych z zaburzeniami emocjonalnymi wśród  dzieci i młodziezy .

Związane jest to przyczynowo z "modnymi"wśród młodzieży napojami energetycznymi jak również z używaniem substancji psychoaktywnych w tym tzw. dopalaczy zajestrowano 28 takich przypadków.

Sprawy dotyczyły agresywnych zachowań jak również przedłużających sie stanów psychotycznych gdzie niezbędna była konsultacja psychiatryczna. 

Istotnym czynnikiem wspomagającym występowanie przemocy domowej był problem nadużywania alkoholu i niestety coraz młodsze osoby nadużywaja alkoholu i stają sie poprzez to agresywne w stosunku do najbliższego otoczenia.

Zgłoszono 129 takich przypadków w tym 12 dotyczyło osób w przedziale wiekowym 16-18 lat.

Procedura Niebieskiej Karty była wszczęta w 18 przypadkach i jest ona skuteczna jeśli zostaje wszczęta w poczatkowym okresie przemocy w rodzinie .

Jej efektem jest wsparcie dla ofiary przemocy oraz wpłynięcie na sprawcę w zakresie korekty jego postępowania. 

Jednak zdarza się ,że Procedura NK uzywana jest jako orgument w sprawach rozwodowych lub konfliktach kiedy osoby współzamieszkujace zakładaje sobie NK wzajemnie.

Problemem jest równiez cyberprzemoc.

Brutalny heit powoduje często problemy u osób , które stają sie przedmiotem ataku.

W 2016r. zgłoszono do OIK 35 takich przypadków.

Najcześciej dotyczyło to osób w wieku 16-20 lat , ale zdarzały sie również przypadki kiedy cyberprzemoc stosują osoby , które wcześniej były w związku , a po rozstaniu " załatwiaja " swoje problemy poprzez najczęściej portale społecznosciowe typu faacebok.

W hostelu OIK przebywało 9 kobiet i 5 dzieci wskutek zagrożenia ich życia i zdrowia ze względu na stosowaną wobec nich przemoc. 

 11.04.2016r.

Radomski Ośrodek Interwencji Kryzysowej działa juz od 15 lat. Był pierwszą tego rodzaju placówką na Mazowszu.

 Rozpoczął działalność w styczniu 2001r. i stał sie wzorem dla innych Samorządów , które powoływały tego rodzaju placówki później często wykorzystując doświadczenia Radomskiego Ośrodka.

W ciągu 15 lat funkcjonowania Ośrodka skorzystało z jego pomocy ponad 20 000 osób. OIK zajmował się blisko 19 000 spraw często bardzo trudnych i dramatycznych związanych z przemocą.

OIK realizował wiele projektów dotyczących pomocy osobom znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych takie jak:

 

 • "Ocalić Dzieciństwo" program przeciwdziałania pedofili na terenie Mazowsza
 • "Klinika Sukcesu" projekt medialny dotyczący przeciwdziałania marginalizacji zycia finansowany z POKL UE

 

Dzisiaj OIK ma rozwinięty juz cały system pomocy w oparciu o procedury pomocy w sytuacjach kryzysowych. Działają infolinie 800 900 007 , 192 88 , hostel,działa również placówka Specjalistycznego Poradnictwa Rodzinnego wpisana do rejestru Wojewody Mazowieckiego.Realizowane są również programy pomocowe dla ofiar przemocy domowej.

OIK czynny jest całą dobę. 

 

12.01.2016r.

W okresie 01.01.2015r. - 31.12.2015r. wpłynęło do OIK 1360 spraw w następujących kategoriach:

 

 • przemoc fizyczna i psychiczna              - 1080
 • molestowanie seksualne                     - 4
 • alkoholizm                                      - 123
 • sprawy rozwodowe                             - 14
 • sprawowanie opiki nad dzieckiem             - 12
 • komunikacja w rodzinie                          - 53
 • sprawy socjalne                                   - 31
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży  - 8
 • prostytucja                                         - 6
 •  dzieci pozbawione opieki                       - 3
 • wyrzucenie z domu                               - 8
 • handel ludźmi                                      - 7
 • dopalacze                                           - 11 

 

 W hostelu OIK przebywało 6 kobiet i 6 dzieci

pomoc indywidualna :

 

 • terapia psychodynamiczna  - 9 osób
 • mediacje rodzinne             - 6 osób
 • rozmowy terapeutyczne      - 543 osoby
 • porady prawne                  - 448 osób
 • porady psychopedagogiczne  - 587 osób
 • Razem                             - 1593 osoby 

 

Analizując kategorie spraw wnoszonych do OIK w 2015r. należy podkreslić , iz najwięcej spraw dotyczy przemocy fizycznej i psychicznej.

Pojawiły się nowe formy przemocy , które do tej pory nie były stosowane na szerszą skalę .

 

 • przemoc ekonomiczna

 

w sytuacji kiedy np. kobieta z dziećmi jest uzależniona od zarabiającego na utrzymanie męża czy partnera.

W skrajnych przypadkach nie ma zaspakajanych podstawowych potrzeb ekonomicznych środki na utrzymanie są stosowane jako środek szantażu do zmuszenia drugiej strony do określonych zachowań.

Takie zachowania mają na celu bezwzględne podporządkowanie sprawcy przemocy i nie reagowanie na jego zachowania odbiegające od norm funkcjonowania rodziny.

Kolejna nową formą przemocy w rodzinie jest :

 

 • cyberprzemoc

 

Sprawca posługuje sie np. portalami społecznościowymi na których jego żona / partnerka/jest poniżana ośmieszana i chce ją w ten sposób zmusić do określonego zachowania które z jego punktu widzenia jest właściwe np. w kontekscie kontaktów z dziecmi czy toczącej się sprawy rozwodowej.

Powstały nawet organizacje , które mają profile na róznych portalach i tego typu nagonki, publiczne linczowanie w stosunku do innych osób , które mają inne zdanie na temat np. sprawowania opieki przez jednego z rodziców  nad dziećmi  stały sie normą . 

 

 04.01.2016r.

Oddział Powiatowy TPD w Radomiu w ramach konkursu o powierzenie zadania publicznego w 2016r. polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta Radomia uzyskał finansowanie Gminy Miasta Radomia w wys. 119,892 ,- zł na prowadzenie dwóch punktów przy ul. Reja 5 w Radomiu. 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej będa czynne od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00   

07.07.2015r.

104 dzieci zakwalifikowane przez z MOPS z rodzin zastępczych oraz o niskich dochodach wyjedzie na dwa turnusy kolonii socjoterapeutycznej w Białce Tatrzańskiej . I turnus 08.07.2015r.-21.07.2015r. - 60 dzieci oraz II turnus 21.07.2015r.-03.08.2015r. 44 dzieci.

Kolonie są bezpłatne dla uczestników dzięki środkom finansowym jakie dało sie uzuskać na ten cel z Gminy Miasta Radomia oraz Mazowieckigo Kuratora Oświaty

19.01.2015r.

 W okresie 01.01.2014r. - 31.12.2014r. do OIK wpłyneło 1052 sprawy w następujących kategoriach:

 • przemoc psychiczna i fizyczna                       -        685
 • molestowanie seksualne                                -         10
 • alkoholizm                                                    -         111
 • sprawy rozwodow                                          -          35
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem                  -          19
 • komunikacja w rodzinie                                  -          93
 • sprawy socjalne                                             -          26
 • prostytucja nieletnich                                      -           5
 • pozostawienie dzieci bez opieki                        -          18
 • ucieczki z domu nieletnich                                -            11
 • wyrzucenie z domu                                           -           32
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży          -            9

  Pomoc indywidualna : skorzystało 1311 osób

 • terapia psychodynamiczna                  - 9 osób
 • mediacje rodzinne                              - 9 osób
 • rozmowy terapeutyczne                     - 423 osoby
 • porady prawne                                 - 405 osób
 • porady psychopedagogiczne              - 287 osób
 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne - 178 osób

 W hostelu OIK w 2014 r. przebywało:

 • 8 kobiet
 • 14 dzieci

 Procedurę instytucjonalną podejmowaną w ramach interwencji kryzysowej uruchomiono w 2014r w 200 przypadkach:

 • Sąd                         -       43
 • Prokuratura              -       27
 • Policja                      -       7
 • GKRPA                      -       9
 • wezwania do OIK        -     76
 • opinie i zaświadczenia  -     25
 • Procedura NK              -     10
 • MZL                            -     3

22.10.2014r

Dzisiaj rozpoczynamy cykl szkoleń dla podmiotów realizujacych Procedury Niebieskiej Karty.

 22.10.14 spotkanie z pedagami i psychologami szkonymi 

 Tematyka:

 • Istota pracy interdyscyplinarnej w rozwiązywaniu problemów przemocy w rodzinie
 • Rola Pedagoga w pracy Grupy Roboczej

 23.10.14 spotkanie z dzielnicowymi

 Tematyka:

 • Wszczynanie Procedury Niebieskiej Karty w sytuacjach konfliktowych w rodzinie
 • Istota pracy środowiskowej Dzielnicowego
 • Rola Dzielnicowego w realizacji zadań Grupy Roboczej

 

 

14.07.2014r.

Gmna Miasta Radomia przeznaczyła 67640zł na dofinansowanie kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach organizowanych przez TPD

Na dwa turnusy kolonii socjoterapeutycznej w Białce Tatrzańskiej   dzięki temu pojedzie 120 dzieci zakwalifikowanych przez MOPS.

Organizację kolonii wsparł również Mazowicki Kurator Oswiaty sumą 47000 zł.

BARDZO DZIĘKUJEMY W IMIENIU NASZYCH PODOPIECZNYCH

20.05.2014r.

Z przykroscią  zawiadamiamy , że w dn.19.05.2014r. zmarł prawnik OIK  p.Karol Małek.

Uroczystości  pogrzebowe rozpoczna się mszą świętą w Kościele św. Józefa w Jedlni Letnisko w dn.22.05.2014r. o godz.13.00.

ŻEGNAJ PRZYJACIELU

KADRA OIK

 

20.01.2014r

ODDZIAŁOWI POWIATOWEMU TPD W RADOMIU WSKUTEK PRAWOMOCNEGO ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ZOSTAŁO POWIERZONE ZADANIE WŁASNE GMNINY MIASTA RADOMIA  W POSTACI PROWADZENIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ NA OKRES 3-LAT tzn. od 02.O1.2014r.- 31.12.2016r.

POWIERZONE ZADANIE  FINASOWANE  JEST W CAŁOŚCI PRZEZ GMINĘ MIASTA RADOMIA

 

 15.01.2014r.

 Osrodek Interwencji Kryzysowej w 2013r. prowadził działalność ambulatoryjną oraz hosteową przeznaczoną dla kobiet z dziećmi poszkodowanych na skutek przemocy w rodzinie.

Celem działalności OIK w 2013r. było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania . 

Oznacza to , że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwyciężeniu trudnej sytuacji związanej z doznawaną przemocą , z którą nie byli w stanie sobie poradzić bez pomocy z zewnątrz.

Działaność OIK prowadzona była w trzech aspektach:

 • interwencja kryzysowa
 • terapia
 • konsultacje i poradnictwo
 • zabezpieczenie w hostelu

W okresie 01.01.2013r.- 31.12.2013r. do OIK wpłynęło 1200 spraw

w następujących kategoriach :

 • Przemoc fizyczna i psychiczna -                1043
 • Molestowanie seksualne          -                  8
 • Akoholizm                              -                 123
 • Sprawy rozwodowe                 -                 43
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi -               28
 • Komunikacja w rodzinie             -              124
 • Sprawy socjalne                       -                52
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 9
 • Prostytucja dziecięca                  -               4
 • Pozostawienie dzieci bez opieki   -               11
 • Ucieczki z domu nieletnich                        - 14

 

01.07.2013r.

Jak co roku  w wakacje organizujemy kolonie socjoterapeutyczne w Białce Tatrzańskiejdla dzieci z rodzin z problemami uzależnień.

Wtym roku na taką formę wypoczynku wyjedzi 150 dzieci zakwalifikowanych przez MOPS.

Dzieci wypoczywać będą na trzech turnusach :

- 12.07.2013- 25.07.2013r.

- 25.07.2013- 07.08.2013r.

- 07.08.2013 - 20.08.2013r.

KOLONIE UDAŁO SIĘ ZORGANIZOWAĆ DZIĘKI WSPARCIU FINANSOWEMU GMINY MIASTA RADOMIA NA SUMĘ 90.000,- ZŁ

 

 02.02.2013r.

 ZADANIE GMINY W POSTACI PROWADZENIE OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ZOSTAŁO W WYNIKU KONKURSU POWIERZONE W 2013 r. DLA ODDZIAŁU POWIATOWEGO TPD W RADOMIU I JEST W CAŁOŚCI FINANSOWANE Z GMINY MIASTA RADOMIA

 

 

02.01.2013r.

W okresie od 01.01.2012r.-31.12.2012r. do OIK wpłynęło 1353 sprawy w następujących kategoriach:

 • Przemoc fizyczna i psychiczna - 1122
 • Molestowanie seksualne          -  11
 • Alkoholizm                             -  137
 • Sprawy rozwodowe                 - 76
 • Sprawowanie opieki nad dziećmi- 65
 • Komunikacja w rodzinie             48
 • Sprawy socjalne
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 12    
 • W hostelu OIK przebywało 9 kobiet i 18 dzieci 

    Pomoc indywidualna :

 • terapia psychodynamiczna - 43 osoby
 • mediacje rodzinne             - 6 osób
 • rozmowy terapeutyczne      - 111 osób
 • porady prawne                  - 456 osób
 • porady psychpedagogiczne     - 452 osoby

     Procedurę istytucjonalną podejmowano w ramach interwencji kryzysowej w 286 przypadkach

 • Sąd                - 61
 • Prokuratura     - 49
 • Policja             - 8
 • GKRPA             - 119
 • Wezwanai do OIK- 114

 18.01.2012

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. do Osrodka wpłynęło 1315 spraw w następujących kategoriach:

 • przemoc psychiczna i fizyczna- 911
 • molestowanie seksualne         - 10
 • alkoholizm                             -90
 • sprawy rozwodowe                - 35
 • komunikacja w rodzinie         - 152
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży- 10
 • sprawy socjalne                     - 89
 • sprawy związane z problematyką handlu ludźmi - 18

W hostelu OIK przebywalo 16 kobiet i 21 dzieci.

W pomocy OIK skorzystała nastepująca liczba osób:

 • terapia psychodynamiczna - 34
 • mediacje rodzinne             - 29
 • rozmowy terapeutyczne     - 410
 • porady prawne                  - 501
 • poradnictwo psychopedagogiczne - 453
 • grupa wsparcia dla byłych miszkanek OIK - 10

20.06.2011

Kapituła XV edycji konkursu Gala Biznesu Ziemi Radomskiej o Nagrodę  Gospodarczą  Izby Przemysłowo - Handlowej Ziemi Radomskiej przyznała dla Włodzimierza Wolskiego dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej TPD nagrode specjalną za szczególną wrażliwość społeczną i wieloletnie zaangażowanie w rozwiązywanie trudnych ludzkich spraw

 

24.01.2011

W dniu dzisiejszym mija równo 10- lat od powstania Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.

Uroczyste otwarcie Ośrodka nastąpiło w dn.24.01.2001r. i Radom był pierwszym miastem na Mazowszu  w którym przy współpracy z władzami miasta powołano Ośrodek Interwencji Kryzysowej .

W ciagu tych 10 lat do Ośrodka Interwencji Kryzysowej  wpłynęło prawie 13.000 spraw , a z pomocy Ośrodka skorzystało około 16.000 osób.

Ośrodek realizował wiele autorskich programów takich jak np : " Ocalić dzieciństwo" pierwszy na Mazowszu program przeciwdziałania pedofili  realizowany wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu oraz programem TVP  red. Agnieszką Borowską autorka programu " Kronika Kryminalna Jedynki"

Było bardzo dużo róznego rodzaju programów edukacyjnych , szkoleniowych jak np: szkolenia dla pedagogów dotyczace nadpobudliwosci psychoruchowej u dzieci ADHD czy warsztaty dla osób pracujacych z dziećmi " Jak słuchać swoje dziecko"

Oczywiście był również program finansowany z środków UE z POKL poddziałanie 7.2.1 " przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu " projekt medialny " Klinika Sukcesu" realizowany wspólnie  " TV RAIN" 

Ogromna rolę w działalnosci Ośrodka pełniły media nasze lokalne jak : Telewizja " Dami" , Radio Rekord , Radio Plus, Echo Dnia , Gazeta Wyborcza , WOT oraz stacje ogólnopolskie TVP, TVN, Polsat  dzięki wspólpracy z mediami mogliśmy pomagać rozwiazywać ludzkie problemy tzw. nie do rozwiązania jak również prowadzić szeroka profilaktykę i edukację społeczną.

Te 10 lat minęło bardzo szybko Ośrodek mógł pomagać ludziom ponieważ ma wspaniałą kadre psychologów, pedagogów, prawników, interwentów , pracowników socjalnych , którzy zawsze sa na posterunku - pomagania innym i na nich zawsze mozna liczyć.

Za to wszystko jako dyrektor OIK z głębi serca dziękuję

  Włodzimierz Wolski

13.01.2011

W okresie 01.01.2010- 31.12.2010 do Ośrodka wpłynęło 1256 spraw:

 •  przemoc fizyczna  - 792
 • molestowanie seksualne  - 12
 • alkoholizm                     - 107
 • konflikty okołorozwodowe - 89
 • sprawowanie opieki nad dzieckiem - 42
 • sprawy socjalne- 53
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży- 12

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewniał w 2010r. kompleksową pomoc , na która składały się :

 • interwencja kryzysowa - diagnoza sytuacji  pomoc w planowaniu podjęcia działań umożliwiających zmainę  sytuacji życiowej, prowadzenie rozmów wspierająco - terapeutycznych , podejmowanie procedury instytucjonalnej
 • terapia- prowadzenie indywidualnej terapii krótkoterminowej/ psychodynamicznej/ , prowadzenie grup wsparcia dla kobiet w hostelu oraz dla osób które opuściły Ośrodek 
 • konsultacje i poradnictwo - prowadzenie konsultacji psycho-pedagogicznych , porad prawnych, prowadzenie poradnictwa socjalnego, sporzadzanie opinii dla potrzeb Sądu i Prokuratury

W 2010 r. w hostelu OIK przebywało 27 kobiet i 33 dzieci

 • pomoc indywidualna :
 • terapia psychodynamiczna - 9 osób
 • mediacje rodzinne             - 4 osoby
 • rozmowy terapeutyczne     - 211 osób
 • porady prawne                  - 460 osób
 • porady psycho-pedagogiczne - 509

 

 12.01.2011

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej  Włodzimierz Wolski został wybrany na Przewodniczącego  Zespołu Interdyscyplinarnego , który koordynuje realizacje Gminnego Programu Przeciedziałania Przemocy w Rodzinie

02.03.2010

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu zajmuje się  sprawami dotyczacymi problemów osób , które znalazły sie w sytuacji kryzysowej w tym przemocy domowej .

Niewątpliwie są to trudne sprawy ze względu na fakt , że dzieją sie w środowisku zamkniętym  często niechętnym do ujawnienia istniejącego problemu na zewnątrz.

Głównym zadaniem OIK jest pomagania ofiarom przemocy domowej polegające na podejmowaniu działań powodujacych daleko idące zmiany wewnętrzne, które z kolei warunkują skuteczne , konstruktywne działanie i pożadane zachowania czy też zmiany życiowe.

Celem działalności Ośrodka w 2009r. było możliwie szybkie i sprawne przywrócenie podopiecznym zdolności prawidłowego funkcjonowania to oznaczało , że Ośrodek podejmował różne formy pomocy umożliwiające ofiarom przemocy i ich rodzinom wspieranie ich w przezwycięzeniu trudnej sytuacji życiowej z którą nie mogli sobie poradzić bez wsparcia zewnętrznego.

W 2009r. do Ośrodka wpłynęło 1162 sprawy w następujących kategoriach:

 • przemoc psychiczna i fizyczna - 595
 • molestowanie seksualne          - 11
 • alkoholizm                             - 123
 • konflikty okołorozwodowe       - 115
 • sprawowanie opieki nad dziecmi - 39
 • komunikacja w rodzinie             - 211
 • sprawy socjalne                       - 54
 • zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży - 12
 • w hostelu OIK przebywało 32 kobiety i 43 dzieci 
Ośrodek prowadził również Punkt Konsultacyjny Przeciwdziałajacy Handlu Ludżmi,  z którego pomocy skorzystało 37 osób               

 09.12.2009

W ramach konkursu "Dobre praktyki 2009 " ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia dla organizcji pozarządowych Zarząd Powiatowy TPD w Radomiu otrzymał wyróżnienie specjalne przyznane przez Kapitułę konkursu za projekt "Klinika Sukcesu" dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu , a realizowany z środków UE

 

21.04.2009 Spotkanie z  Panem Józefem Bakułą – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pra

 

W dniu 20.04.2009r.  uczestnicy projektu „ Klinika Sukcesu” odbyli spotkanie z Dyrektorem PUP Panem Józefem Bakułą.
Spotkanie było bardzo ciekawe i uczestnicy projektu dowiedzieli się o wielu programach przeciwdziałaniu bezrobociu , które realizuje radomski PUP z środków budżetowych jak również unijnych.
Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się informacja o różnorodnych kursach i możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i uprawnie

 31.03.2009

Realizacja projektu " Klinika Sukcesu" finansowanego z środków UE jest na półmetku. Zrealizowano 10 odcinków programu , który emitowany jest na antenie telewizji"Dami"Nasi benificjenci , których zakwalifikowało się 76 bardzo aktywnie uczestniczą we wszystkich  zajęciach. Dzięki programowi stali sie osobami kreatywnymi i uwierzyli we własne siły i możliwości. Nauczyli sie różnego rodzaju sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.Odcinki programu można róniez obejrzeć na stronie internetowej projektu : www.klinikasukcesu.radom.pl

 

10.11.2008

W dn.07.11.2008r w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu odbył się nabór do projektu "Klinika Sukcesu" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego beninicjentem jest Zarząd Powiatowy TPD w Radomiu. Zgłosiło się 86 osób bezrobotnych  zdecydowana większość to kobiety. W rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział 64 osoby , które zostały przyjęte do udziału w projekcie. Końcowa liczba uczestników projektu to 72 osoby bezrobotne. Dlatego uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych , którzy są osobami bezrobotnymi , a chcą uczestniczyć  w projekcie o zgłaszanie sie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej codziennie od godz.8.00- 20.00

 

04.11.2008

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu "Klinika sukcesu" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Powiatowy w Radomiu.

Wynik postępowania WWW - specjalista 4.12.2008

 

21.10.2008

Wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu ,klinika sukcesu, realizowanego przez towarzystwo przyjaciół dzieci - zarząd powiatowy w radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

14.12.2007

W dniach 10 - 14.12.2007 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w godz.10- 16.00 pełnili dyżury funcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w ramach tzw. " Niebieskiego tygodnia " W czasie dyżurów udzielali porad i informacji w zakresie pomocy ofiarom przestępstw. Z tej formy pomocy skorzystało 11osó.

 

18.11.2007

Od dn. 01.09.2007r. przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Handlu Ludźmi.W palcówce przyjmuje prawnik w soboty od godz.9.00-13.00 oraz psycholodzyi interwenci codziennie w godz.8.00-21.00.Funkconuje równiez telefon zaufania 048-92-88.Osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę mogą skorzystać z bazy danych dotyczacych konsulatów jak również organizacji pomocowych zajmujących sie w/w problematyką w krajach Unii Europejskiej.Można również uzyskać informację "Co zrobić żeby nie stać się ofiarą handlu ludźmi

 

5.06.2007
Informuję , że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania- wybór oferty ZPTPD w Radomiu zawarł z Wykonawcą: "MUREXim" Karol Murawski; 26-600 Radom ul. Starowolska 11a umowę na wykonanie zamówienia o nazwie " Remont elewacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20b

21.05.2007
Rozstrzygnięcie przetargu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000 euro na zamówienie o nazwie "Remont elewacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20 B."

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. � Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 17 SIWZ (cena - maks. 95 pkt, okres gwarancji - maks. 5 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez wykonawcę: �MUREXim� Karol Murawski; 26-600 Radom ul. Starowolska 11A (cena ofertowa brutto � 54.993,09 złotych i 5 lat gwarancji jakości), ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów (98 pkt, z czego 95 pkt za kryterium ceny, 3 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości).

12.02.2007
Ośrodek Interwencji Kryzysowej podsumował działalność w roku 2006. Do OIK wpłynęło 1162 sprawy. Najwięcej dotyczyło przemocy fizycznej i psychicznej - 567
Pozostałe problemy dotyczyły:
- braku komunikacji w rodzinie
- alkoholizmu
- sprawowania opieki nad dzieckiem w tym konfliktów okołorozwodowych
- spraw socjalnych
- zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży
W hostelu OIK przebywało 27 kobiet i 38 dzieci.

30.11.2006
Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował w 2006r. 11 debat z dziećmi i młodzieżą w gimnazjach i szkołach średnich. Tematyka debat dotyczyła:
- przemocy w szkole
- problemów uzależnień
- wrażliwości młodzieży
- oszustw szkolnych
- kultury osobistej
- bezpiecznej szkoły
- spędzania czasu wolnego
Debaty cieszyły sie bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Jako moderatorzy prowadzili je psycholodzy i pedagodzy OIK.
Prowadzone tego typu otwarte dyskusje z młodzieżą w nasze ocenie są bardzo dobrą formą komunikowania się pomiędzy światem dorosłych , a młodym pokoleniem w kontekście rozwiązywania różnych trudnych problemów , które to nas wszystkich dotyczą.
Mają również bardzo ważny aspekt edukacyjny.