TPD Radom
Dom – to nie miejsce
gdzie mieszkasz,
ale miejsce
gdzie cię rozumieją.

Christian Morgenstern

Towarzystwo przyjaciół dzieci

ZAKRES PROBLEMÓW I POMOCY

Cele działalności

 1. Ośrodek przeznaczony dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą, które nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku, oraz pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji rodzinnych i życiowych
 2. Zadaniem Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji związanych z doznawaną przemocą, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
 3. Ośrodek współpracuje z innymi instytucjami pomocy społecznej, policją, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, placówkami służby zdrowia, placówkami oświaty oraz innymi podmiotami działającymi w szeroko rozumianym obszarze pomocy.

Zakres działalności

 1. Ośrodek prowadzi działalność ambulatoryjną oraz hostelową.
 2. Część hostelowa Ośrodka przeznaczona jest wyłącznie dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą, które nie mogą przebywać w swoim rodzinnym środowisku.
 3. Pobyt w hostelu Ośrodka jest dobrowolny i czasowy (do 6 miesięcy).
 4. Z pomocy ambulatoryjnej mogą korzystać nie tylko osoby korzystające z pomocy hostelowej.
 5. Pracownicy Ośrodka mogą także udzielać stosownej pomocy w miejscu zamieszkania klienta.

Zakres udzielanej pomocy

 1. Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłaszać się do Ośrodka osobiście, telefonicznie lub listownie. Mogą one być także skierowane do Ośrodka z innych instytucji, organizacji i placówek współpracujących z Ośrodkiem.
 2. Objęcie specjalistyczną pomocą następuje po bezpośrednim kontakcie osoby pozostającej w kryzysie.
 3. Formy, rodzaj i czas pomocy jest każdorazowo ustalany przez personel Ośrodka. W przypadku wątpliwości decyzję w w/w sprawach podejmuje dyrektor Ośrodka lub osoba do tego upoważniona.
 4. Ośrodek zapewnia kompleksową pomoc psychospołeczną polegającą na:
  1. prowadzeniu interwencji kryzysowej w siedzibie Ośrodka,
  2. prowadzeniu interwencji kryzysowych telefonicznie,
  3. prowadzeniu poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego indywidualnego i rodzinnego,
  4. prowadzeniu poradnictwa socjalnego i prawnego,
  5. prowadzenia mediacji
  6. prowadzeniu działalności edukacyjnej i informacyjnej,
  7. zapewnieniu całodobowego miejsca pobytu w części hostelowej Ośrodka w przypadkach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa życia i zdrowia kobiety lub dziecka
  8. animowaniu i prowadzeniu grup wsparcia.

Organizacja pracy

 1. Ośrodkiem kieruje dyrektor.
 2. Kadrę Ośrodka stanowią Interwenci kryzysowi:
  1. psycholodzy,
  2. pedagodzy,
  3. prawnik,
  4. oraz pracownicy ochrony

copyright: TPD 2018

projekt i wykonanie: ITDOT