TPD Radom
Dom – to nie miejsce
gdzie mieszkasz,
ale miejsce
gdzie cię rozumieją.

Christian Morgenstern

Towarzystwo przyjaciół dzieci

AKTUALNOŚCI I INFORMACJE - 2

09.12.2009

W ramach konkursu "Dobre praktyki 2009 " ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Radomia dla organizcji pozarządowych Zarząd Powiatowy TPD w Radomiu otrzymał wyróżnienie specjalne przyznane przez Kapitułę konkursu za projekt "Klinika Sukcesu" dotyczący przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu , a realizowany z środków UE

21.04.2009 Spotkanie z Panem Józefem Bakułą – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pra

W dniu 20.04.2009r.  uczestnicy projektu „ Klinika Sukcesu” odbyli spotkanie z Dyrektorem PUP Panem Józefem Bakułą.
Spotkanie było bardzo ciekawe i uczestnicy projektu dowiedzieli się o wielu programach przeciwdziałaniu bezrobociu , które realizuje radomski PUP z środków budżetowych jak również unijnych.
Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się informacja o różnorodnych kursach i możliwości zdobycia dodatkowych umiejętności i uprawnie

31.03.2009

Realizacja projektu " Klinika Sukcesu" finansowanego z środków UE jest na półmetku. Zrealizowano 10 odcinków programu , który emitowany jest na antenie telewizji"Dami"Nasi benificjenci , których zakwalifikowało się 76 bardzo aktywnie uczestniczą we wszystkich  zajęciach. Dzięki programowi stali sie osobami kreatywnymi i uwierzyli we własne siły i możliwości. Nauczyli sie różnego rodzaju sposobów poszukiwania pracy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.Odcinki programu można róniez obejrzeć na stronie internetowej projektu : www.klinikasukcesu.radom.pl

10.11.2008

W dn.07.11.2008r w Publicznym Gimnazjum nr 5 w Radomiu odbył się nabór do projektu "Klinika Sukcesu" finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego beninicjentem jest Zarząd Powiatowy TPD w Radomiu. Zgłosiło się 86 osób bezrobotnych  zdecydowana większość to kobiety. W rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział 64 osoby , które zostały przyjęte do udziału w projekcie. Końcowa liczba uczestników projektu to 72 osoby bezrobotne. Dlatego uprzejmie zapraszamy wszystkich chętnych , którzy są osobami bezrobotnymi , a chcą uczestniczyć  w projekcie o zgłaszanie sie do Ośrodka Interwencji Kryzysowej codziennie od godz.8.00- 20.00

04.11.2008

Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu "Klinika sukcesu" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Zarząd Powiatowy w Radomiu.

Wynik postępowania WWW - specjalista 4.12.2008

21.10.2008

Wyłonienie specjalisty ds. rozliczeń w ramach realizacji projektu ,klinika sukcesu, realizowanego przez towarzystwo przyjaciół dzieci - zarząd powiatowy w radomiu.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

14.12.2007

W dniach 10 - 14.12.2007 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w godz.10- 16.00 pełnili dyżury funcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu w ramach tzw. " Niebieskiego tygodnia " W czasie dyżurów udzielali porad i informacji w zakresie pomocy ofiarom przestępstw. Z tej formy pomocy skorzystało 11osó.

18.11.2007

Od dn. 01.09.2007r. przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej rozpoczął działalność Punkt Konsultacyjny Dla Ofiar Handlu Ludźmi.W palcówce przyjmuje prawnik w soboty od godz.9.00-13.00 oraz psycholodzyi interwenci codziennie w godz.8.00-21.00.Funkconuje równiez telefon zaufania 048-92-88.Osoby wyjeżdżające do pracy zagranicę mogą skorzystać z bazy danych dotyczacych konsulatów jak również organizacji pomocowych zajmujących sie w/w problematyką w krajach Unii Europejskiej.Można również uzyskać informację "Co zrobić żeby nie stać się ofiarą handlu ludźmi

5.06.2007

Informuję , że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania- wybór oferty ZPTPD w Radomiu zawarł z Wykonawcą: "MUREXim" Karol Murawski; 26-600 Radom ul. Starowolska 11a umowę na wykonanie zamówienia o nazwie " Remont elewacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20b

21.05.2007

Rozstrzygnięcie przetargu dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 60.000 euro na zamówienie o nazwie "Remont elewacji budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu przy ul. Malczewskiego 20 B."

W wyniku przeprowadzenia czynności związanych z badaniem i oceną złożonych ofert, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami) oraz § 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zamawiający informuje, że dokonał, w oparciu o kryteria oceny ofert opisane w § 17 SIWZ (cena - maks. 95 pkt, okres gwarancji - maks. 5 pkt), wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jako najkorzystniejsza uznana została oferta złożona przez wykonawcę: MUREXim Karol Murawski; 26-600 Radom ul. Starowolska 11A (cena ofertowa brutto  54.993,09 złotych i 5 lat gwarancji jakości), ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów (98 pkt, z czego 95 pkt za kryterium ceny, 3 pkt za kryterium okresu gwarancji jakości).

12.02.2007

Ośrodek Interwencji Kryzysowej podsumował działalność w roku 2006. Do OIK wpłynęło 1162 sprawy. Najwięcej dotyczyło przemocy fizycznej i psychicznej - 567
Pozostałe problemy dotyczyły:

 • braku komunikacji w rodzinie
 • alkoholizmu
 • sprawowania opieki nad dzieckiem w tym konfliktów okołorozwodowych
 • spraw socjalnych
 • zaburzeń emocjonalnych wśród dzieci i młodzieży

W hostelu OIK przebywało 27 kobiet i 38 dzieci.

30.11.2006

Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizował w 2006r. 11 debat z dziećmi i młodzieżą w gimnazjach i szkołach średnich. Tematyka debat dotyczyła:

 • przemocy w szkole
 • problemów uzależnień
 • wrażliwości młodzieży
 • oszustw szkolnych
 • kultury osobistej
 • bezpiecznej szkoły
 • spędzania czasu wolnego

Debaty cieszyły sie bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Jako moderatorzy prowadzili je psycholodzy i pedagodzy OIK.
Prowadzone tego typu otwarte dyskusje z młodzieżą w nasze ocenie są bardzo dobrą formą komunikowania się pomiędzy światem dorosłych , a młodym pokoleniem w kontekście rozwiązywania różnych trudnych problemów , które to nas wszystkich dotyczą.
Mają również bardzo ważny aspekt edukacyjny.

copyright: TPD 2018

projekt i wykonanie: ITDOT